img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Giấy phép phân phối bán lẻ hàng hoá (không bao gồm gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách báo tạp chí)

01. Nội dung dịch vụ

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa là gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách báo tạp chí.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 09/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
2. Bản giải trình
3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ
Thương nhân nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng theo quy định. Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh.

04. Thời gian xử lý 23 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 25.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ