img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Đăng ký thành lập hợp tác xã

01. Nội dung dịch vụ

Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây
1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

2. Hồ sơ đăng ký theo quy định;

3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định;

4. Có trụ sở chính theo quy định;

02. Luật áp dụng

1. Luật hợp tác xã 2012;
2. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã;
3. Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sunh một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã;
4. Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
2. Điều lệ;
3. Phương án sản xuất, kinh doanh;
4. Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
5. Nghị quyết hội nghị thành lập.

Bước 2:  Nộp hồ sơ 

Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Cơ quan đăng ký kiểm tra hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ của giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký sẽ cấp cho Hợp tác xã Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 6.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ