imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế (trường hợp phải lấy ý kiến về ngành nghề/lĩnh vực đầu tư)

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1.Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính

Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư.

04. Thời gian xử lý 15 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1500 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ