Quy trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần sẽ tiến hành họp theo quy trình sau:

 1. Quyết định triệu tập cuộc họp

Hội đồng quản trị ra quyết định triệu tập cuộc họp. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền triệu tập cuộc họp.

Người triệu tập cuộc họp phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp dựa trên sổ đăng ký cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

 1. Gửi thông báo mời họp

Người triệu tập cuộc họp phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kèm theo các tài liệu sau:

 • Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
 • Phiếu biểu quyết;
 • Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
 1. Tổ chức họp và biểu quyết tại Đại hội
 • Điều kiện tiến hành họp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng sổ phiếu biểu quyết.
 • Thể thức tiến hành họp:
 • Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu;
 • Đại Hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp và nội dung họp;
 • Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
 1. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

 1. Phản đối Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

 • Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 • Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Bizlawyer về quy trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần. Quý Khách hàng mong muốn được tư vấn trực tiếp các vấn đề có liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline 0868801900 để được Luật sư/Chuyên viên tư vấn của Bizlawyer kịp thời hỗ trợ.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ