Quy trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu cho là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó cho các cổ đông hiện hữu của công ty trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của công ty. Quy trình chào bán cổ phần sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn sau:

  • Giai đoạn 1: Thực hiện trong nội bộ công ty

Bước 1: Đại hội đồng cổ đông họp và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Bước 2: Thông báo về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Công ty phải gửi thông báo bằng văn bản đến các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Hình thức gửi thông báo phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc hoặc địa chỉ thường trú được ghi trong sổ đăng ký cổ đông của các cổ đông.

Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Bước 3: Hội đồng quản trị quyết định việc bán số cổ phần chưa được đăng ký mua:

Trường hợp các cổ đông công ty và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không đăng ký mua hết số cổ phần dự kiến chào bán thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán số cổ phần đó cho các cổ đông khác trong công ty hoặc người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông trong công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 4: Bán cổ phần:

Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua, nếu không thì phải ghi nhận thông tin vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

  • Giai đoạn 2: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán cổ phần, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ; trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của Bizlawyer liên quan đến việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline 0868801900 để được Luật sư/Chuyên viên tư vấn của Bizlawyer kịp thời hỗ trợ.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ