Quy định cho, tặng cổ phần hoặc phần góp vốn

Tặng cho cổ phần/phần vốn là một trong những quyền của cổ đông trong công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyền này được ghi nhận trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể như sau:

– Khoản 6 Điều 50 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên có quyền: “Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”.

– Điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác…”.

– Khoản 5, Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty”.
Lưu ý:

– Theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2014, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tặng cho phần vốn góp của mình cho vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên những người nhận tặng cho này là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

– Trường hợp cổ đông tặng cho toàn bộ cổ phần của mình cho tổ chức hoặc cá nhân khác dẫn tới công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu, chủ sở hữu công ty tặng cho một phần vốn điều lệ của mình cho tổ chức hoặc cá nhân khác dẫn đến việc công ty có thêm thành viên thì công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty phù hợp với số lượng thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tặng cho.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ việc nhận tặng cho cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần, phần vốn góp của các cá nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ tính thuế từ việc nhận tặng cho cổ phần, phần vốn góp được thực hiện như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Trong đó, thu nhập tính thuế được tính như sau:

– Đối với việc tặng cho cổ phần, thu nhập tính thuế là giá trị của số cổ phần nhận tặng cho tại thời điểm tặng cho vượt trên 10 triệu đồng.

– Đối với việc tặng cho phần vốn góp, thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm tặng cho.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ