Giải thể Công ty Cổ phần

Tình huống:

Tôi là người đại diện pháp luật công ty cổ phần, do việc làm ăn thua lỗ nên Đại hội đồng cổ đông muốn tiến hành giải thể doanh nghiệp. Mong được Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện việc giải thể? Hồ sơ cần phải nộp là gì?

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
  4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn:

Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

[…]

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như vậy, việc Đại hội đồng cổ đông của Công ty bạn quyết định giải thể doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, Công ty bạn cần lưu ý bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trong trường hợp Công ty có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Địa điểm kinh doanh thì cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Địa điểm kinh doanh trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục và hồ sơ giải thể doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ