Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi năm 2009;

2. Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

3. Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

4. Cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO.

II. Ý kiến tư vấn

Theo quy định của Biểu cam kết WTO của Việt Nam, cụ thể đối với dịch vụ giáo dục khác (CPC 929) Việt Nam đã cho phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và không có hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trước tiên, để thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp nước ngoài cần phải thanh lập dự án đầu tư, thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định “Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, kể cả cơ sở đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập”. Do đó, trung tâm ngoại ngữ được xem là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Việc cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ được thực hiện theo quy định của Nghị định 86/2018/NĐ-CP và các văn bản khác liên quan.

1. Quy định về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

a. Điều kiện vốn điều lệ

Căn cứ Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định vốn điều lệ cụ thể như sau:
Vốn điều lệ để thành lập phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

b. Đặt tên trung tâm ngoại ngữ:

Căn cứ Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định:

Tên trung tâm được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;

Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

c. Điều kiện cơ sở vật chất:

Căn cứ Điều 36 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định:

– Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

– Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

d. Điều kiện về nhân sự:

Căn cứ điều 38 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định:

– Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

– Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Căn cứ Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định cụ thể tiêu chuẩn của nhân sự như sau:

– Giám đốc trung tâm (nhiệm kỳ 5 năm): Có nhân thân tốt; Có năng lực quản lý; Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

– Phó giám đốc trung tâm (có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Giám đốc): Có nhân thân tốt; Có năng lực quản lý; Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học;

– Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

– Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

– Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

e. Chương trình, tài liệu dạy học

Trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ