Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

1. Các trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động: Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

2. Thành phần hồ sơ

a) Trường hợp Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

 • Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

 • Thông báo;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

3. Trình tự thủ tục

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 
 • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án.

4. Các vấn đề cần lưu ý:

(1) Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

(2) Dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.

(3) Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời giải thể doanh nghiệp thì dự án đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;
 • Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

tình huống tham khảo khác

Sign up for advice