img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Quyết định thành lập Viện nghiên cứu tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập viện nghiên cứu tư nhân thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.
2. Trường hợp viện nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài thì trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định phải thực hiện thủ tục thành lập tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 08/2014/NĐ-CP
2. Thông tư 03/2014/TT-BKHCN

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 02 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học công nghệ
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức nước ngoài
3. Lý lịch tư pháp của người đứng đầu viện nghiên cứu
4. Đề án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm phần thuyết minh về sự cần thiết thành lập; tính phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; mục tiêu, nội dung, lĩnh vực, phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; quy mô đầu tư; dự kiến về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phân tích tài chính (nếu có);
5. Các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Nghị định 81/2014
6. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức đặt trụ sở chính chấp thuận về địa điểm đặt trụ sở
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức, cá nhân nước ngoài
8. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình nếu việc thành lập gắn với việc đầu tư xây dựng công trình

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Bước 3: Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan có ý kiến bằng văn bản.

Bước 5: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài. Trường hợp không được chấp thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do

Bước 6: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập, viện nghiên cứu tư nhân có vốn nước ngoài tiến hành thành lập.

Bước 7: Chuẩn bị 02 bộ hồ sơ

1. Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
2. Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
3. Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập phê duyệt
5. Tài liệu chứng minh có đủ nhân lực và cơ sở vật chất – kỹ thuật theo quy định của pháp luật để hoạt động khoa học và công nghệ

Bước 8: Nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt viện nghiên cứu

Bước 9: Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ phải thông báo bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung

Bước 10: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ không được chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 135 ngày và 25 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 25.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ