img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Quyết định cho phép hoạt động trường mầm non

01. Nội dung dịch vụ

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập trường mầm non có hiệu lực, nếu không đăng ký hoạt động thì quyết định thành lập sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, trường mầm non cần thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định cho phép hoạt động trường mầm non.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP
2. Nghị định 135/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục
2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định cho phép thành lập trường mầm non
3. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên.
4. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
5. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật
6. Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh.
7. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trường mầm non

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung; hoặc ra thông báo kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế tại trường mầm non nếu hồ sơ đúng quy định.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mầm non, nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 25 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 20.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ