img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý phải đảm bảo vốn điều lệ ít nhất 10 tỷ đồng và phải thực hiện ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng phải đảm bảo mức ký quỹ ít nhất là 10 tỷ đồng.

02. Luật áp dụng

Nghị định 40/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bản giấy kèm theo 01 bộ hồ sơ bản điện tử .doc hoặc .xls

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
2. 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (có ghi nhận vốn điều lệ ít nhất 10 tỷ đồng)
3. 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
4. 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:
– Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
– Kế hoạch trả thưởng
– Chương trình đào tạo cơ bản
– Quy tắc hoạt động
5. 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.
6. 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại (mức ký quỹ là 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng)
7. Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định
8. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử theo quy định
9. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ Công Thương

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: (Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ), Bộ Công Thương ra thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 5: (Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ), Bộ Công Thương ra thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định. Doanh nghiệp phải nộp phí thẩm định trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ra thông báo. Quá thời hạn này mà doanh nghiệp không nộp thì Bộ Công Thương trả lại hồ sơ, có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 6: Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí thẩm định

Bước 7: (Trường hợp không đáp ứng điều kiện sau khi thẩm định), Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp được nộp bổ sung hồ sơ 01 lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành thông báo. Quá thời hạn này mà doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung thì Bộ Công Thương trả lại hồ sơ, có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 8: (Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ sau khi thẩm định) Bộ Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Bước 9: (Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện), Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, và giao lại 01 bản tài liệu (Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; kế hoạch trả thưởng; chương trình đào tạo cơ bản; quy tắc hoạt động) có đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai của Bộ Công Thương

 

04. Thời gian xử lý 55 ngày

05. Phí dịch vụ 50.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ