imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

01. Nội dung dịch vụ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công. Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức, kể cả trong nước và nước ngoài) có dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:
- Nhà máy điện hạt nhân;
- Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên.
2. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;
3. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;
4. Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13
2. Nghị định 131/2015/NĐ-CP
3. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
4. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 21 bộ hồ sơ (01 bộ bản chính và 20 bộ bản sao)

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu)
2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với chủ đầu tư là tổ chức
3. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Chủ đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động; (theo mẫu)
4. Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
5. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
6. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
7. Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có);
8. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;
9. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận chủ đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
10. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, bao gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
11. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
12. Các tài liệu khác có liên quan như: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật (nếu có)

cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

1.Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi 20 bộ hồ sơ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước

Bước 5: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án

Bước 6: Hội đồng thẩm định nhà nước trình báo cáo thẩm định và các hồ sơ liên quan tới Chính phủ

Bước 7: Chính phủ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án theo quy chế làm việc của Chính phủ

Bước 8: Chính phủ trình Quốc hội tờ trình và các hồ sơ liên quan

Bước 9: Quốc hội ban hành nghị quyết chủ trương đầu tư cho dự án

Bước 10: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đc nghị quyết về chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

04. Thời gian xử lý Theo chương trình và kỳ họp của Quốc hội

05. Phí dịch vụ 10000 - 20000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ