img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH/Công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp

01. Nội dung dịch vụ

Khi chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp, Công ty TNHH/Công ty cổ phần phải tiến hành đăng ký các thủ tục sau:
- Trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng toàn bộ cho 1 người: đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty
- Trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng cho nhiều người: đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Trường hợp thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chuyển nhượng: đăng ký thay đổi thành viên
- Trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng: thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc thông báo cập nhật, bổ sung thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

* Đối với trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng toàn bộ cho 1 người, Công ty phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty:
1. Thông báo đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên
2. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng
3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân.
5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối

* Đối với trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng cho nhiều người, Công ty phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi lên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
3. Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức
4. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng

* Đối với trường hợp thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chuyển nhượng vốn góp, Công ty phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên:
1. Thông báo thay đổi thành viên
2. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng
3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức; hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại của thành viên mới là cá nhân.
4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

* Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
1. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
3. Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi;
4. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
5. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cánhân hợp pháp khác quy định của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân
6. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

* Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
1. Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đăng ký trụ sở trong thời hạn
– 10 ngày kể từ ngày thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên/thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– 03 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu cổ đông bán không phải là nhà đầu tư nước ngoài

Bước 3: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh
– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên, chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên lên Công ty TNHH hai thành viên trở lên, thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp
– Cấp Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cập nhật, bổ sung thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ