img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên/2 thành viên, Công ty cổ phần khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính

01. Nội dung dịch vụ

Điều kiện đăng ký thay đổi trụ sở chính:
1. Trước khi đăng ký thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục thay đổi địa điểm với cơ quan thuế.
2. Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi địa chỉ trụ sở chính
3. Hồ sơ đăng ký thay đổi hợp lệ
4. Nộp đầy đủ lệ phí đăng ký

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

*Nếu trụ sở mới vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố đã đăng ký:
1. Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần; hoặc Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên ghi rõ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

*Nếu trụ sở mới ở trong phạm vi tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố đã đăng ký:
1. Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần; hoặc Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên ghi rõ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
3. Bản sao hợp lệ điều lệ đã sửa đổi của Công ty
4. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi nội dung đăng ký

1. Nếu trụ sở mới vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố đã đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ
2. Nếu trụ sở mới ở trong phạm vi tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố đã đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở mới là cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết , nêu rõ lý do, và các yêu cầu sửa đổi bổ sung nếu có

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ