img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH/Công ty cổ phần

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp muốn tách, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:
- Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới
- Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bị tách (thay đổi vốn điều lệ, thay đổi thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài)

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

*Đối với thủ tục thành lập doanh nghiệp mới sau tách, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Điều lệ công ty
3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân)
5. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; và văn bản ủy quyền tương ứng (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức)
6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.
7. Nghị quyết chia công ty có các nội dung chủ yếu tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
8. Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty
9. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

*Đối với thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Vốn điều lệ)
2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty ghi rõ về việc giảm vốn điều lệ.
3. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

*Đối với thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có):
1. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 2:  Nộp hồ sơ đăng ký công ty mới sau tách tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty mới dự định đặt trụ sở, đồng thời nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bị tách đăng ký trụ sở

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới thành lập và cho công ty bị tách; cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nếu có sự cập nhật, bổ sung về thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 4,500,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ