img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp một hoặc nhiều doanh nghiệp muốn sáp nhập vào một doanh nghiệp khác thì phải thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký công ty nhận sáp nhập tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị sáp nhập đặt trụ sở thực hiện chấm dứt tồn tại các công ty bị sáp nhập trên cổng đăng ký quốc gia về doanh nghiệp

04. Thời gian xử lý 06 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 4,500,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ