img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp hai hoặc nhiều doanh nghiệp muốn hợp nhất thành một doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty mới dự định đặt trụ sở.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Điều lệ công ty
3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân)
5. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; và văn bản ủy quyền tương ứng (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức)
6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
7. Hợp đồng hợp nhất, có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.
8. Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất
9. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của các công ty bị hợp nhất

Bước 2:  Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và phải gửi Hợp đồng hợp nhất đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký hợp nhất tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty mới dự định đặt trụ sở

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới thành lập

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày công ty mới thành lập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi các công ty bị hợp nhất đặt trụ sở thực hiện chấm dứt tồn tại các công ty bị hợp nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

04. Thời gian xử lý 06 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 4,500,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ