imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng phải thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
4. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; (theo mẫu)
2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc và thông báo về việc chấp thuận/không chấp thuận việc góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Nhà đầu tư.

Bước 4: Thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cổ đông/thành viên Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy xác nhận thay đổi thông tin cổ đông/thành viên công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

04. Thời gian xử lý 20 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1800 - 2000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ