img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp giải thể doanh nghiệp: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ghi chú: Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liênđới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
3. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;
4. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/01/2019.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  5. Quyết định giải thể doanh nghiệp
  6. Biên bản họp giải thể

Bước 2: Thông báo giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Quyết định giải thể

Doanh nghiệp ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 3.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ