imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh có nhu cầu điều chỉnh một trong số các nội dung sau của dự án thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
- Mục tiêu đầu tư
- Địa điểm đầu tư
- Công nghệ chính
- Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư
- Thời hạn thực hiện
- Thay đổi nhà đầu tư
- Thay đổi điều kiện với nhà đầu tư

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư 2014
2. Nghị định 118/2015/NĐ-CP
3. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (01 bản chính và 03 bản sao)

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với các trường hợp điều chỉnh:
– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
– Thời hạn hoạt động của dự án.
– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).
4. Bản giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung:
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư
– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến thẩm định

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình UBND cấp tỉnh

Bước 7: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 8: Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

04. Thời gian xử lý 26 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 10.000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ