imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội có nhu cầu điều chỉnh một trong số các nội dung sau của dự án thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
- Mục tiêu đầu tư
- Địa điểm đầu tư
- Công nghệ chính
- Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư
- Thời hạn thực hiện
- Thay đổi nhà đầu tư
- Thay đổi điều kiện với nhà đầu tư

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư 2014
2. Nghị định 118/2015/NĐ-CP
3. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 21 bộ hồ sơ

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh
2. Tài liệu tương ứng với nội dung điều chỉnh, bao gồm:
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với chủ đầu tư là tổ chức
– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Chủ đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động
– Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
– Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường
– Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
– Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù
– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận chủ đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư
– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
– Các tài liệu khác có liên quan.
3. Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư
4. Các tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp 21 bộ hồ sơ tới

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi 20 bộ hồ sơ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước

Bước 5: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Bước 6: Hội đồng thẩm định nhà nước trình Chính phủ báo cáo thẩm định và các tài liệu liên quan

Bước 7: Chính phủ xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia theo quy chế làm việc của Chính phủ.

Bước 8: Chính phủ trình Quốc hội xem xét

Bước 9: Quốc hội xem xét và ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư

Bước 10: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết về chủ trương đầu tư từ Quốc hội, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

04. Thời gian xử lý Phụ thuộc vào kỳ họp Quốc hội

05. Phí dịch vụ 10000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ