imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư 2014
2. Nghị định 83/2015/NĐ-CP
3. Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ photo)

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
3. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
4. Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan quản lý nội bộ có thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định pháp luật
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
6. Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư

Bước 4: Nhận kết quả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

 

04. Thời gian xử lý 25 ngày

05. Phí dịch vụ 1800 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ