imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp chia tách/ sáp nhập/ hợp nhất/ chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp áp dụng: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện việc tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
3. Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao thẩm định trong 15 ngày làm việc và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

04. Thời gian xử lý 15 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 3000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ