img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng đã thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh về việc chào bán cổ phần riêng lẻ và việc chào bán đã hoàn tất. Công ty phải thực hiện các thủ tục sau sau khi mỗi đợt chào bán hoàn thành:
- Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có nhà đầu tư nước ngoài mua)
- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có nhà đầu tư nước ngoài mua)
2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần; và ghi rõ nội dung được sửa đổi tương ứng trong Điều lệ
3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần; và ghi rõ nội dung được sửa đổi tương ứng trong Điều lệ

Bước 2: Chậm nhất 03 ngày kể từ ngày có thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua cổ phần được chào bán riêng lẻ, công ty cổ phần phải thông báo cập nhật, bổ sung thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 3: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành từng đợt bán cổ phần, công ty phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tới Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 5: Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 3.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ