img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên chuyển nhượng toàn bộ, tặng cho toàn bộ, hoặc để thừa kế toàn bộ thì chủ sở hữu mới phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

* Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ, tặng cho toàn bộ:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty
4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn (trong trường hợp chuyển nhượng vốn); hoặc hợp đồng tặng cho phần vốn góp (trong trường hợp tặng cho phần vốn góp); hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty (trong trường hợp theo quy định về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước)
5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (trong trường hợp chuyển nhượng vốn góp)

* Đối với việc thừa kế toàn bộ:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký
2 Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thừa kế là cá nhân; hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp người thừa kế là tổ chức
4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế

Bước 2: Chủ sở hữu mới nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty TNHH Một thành viên đăng ký trụ sở trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty TNHH một thành viên đăng ký trụ sở xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có)

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ