img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

01. Nội dung dịch vụ

Cơ sở sản xuất kinh doanh nếu thuộc 2 trường hợp sau thì phải đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
1.Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đi vào hoạt động và có quy mô thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày 01/04/2015) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (sau ngày 01/04/0215) nhưng không có một trong các giấy tờ sau: Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 18/2015/NĐ-CP
2. Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
3. Nghị định 40/2019/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. 01 văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;
2. 03 bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
– Sở Tài nguyên và Môi trường: đối với cơ sở nằm trên 02 địa bàn huyện trở lên; cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý; cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
– UBND cấp huyện: đối với các trường hợp còn lại
– UBND cấp xã: nếu được UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản . Trường hợp chưa xác nhận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 10 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 20.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ