img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết

01. Nội dung dịch vụ

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu thuộc các trường hợp sau đây thì phải thực hiện thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 18/2015/NĐ-CP
2. Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
3. Nghị định 40/2019/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. 01 văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết
2. 07 bản đề án chi tiết .
3. 01 đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan giải quyết
– Bộ Tài nguyên và Môi trường: cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: các cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
– Bộ, Cơ quan ngang bộ khác: các cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt, quyết định của mình (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ công an, Bộ Quốc phòng hoặc UBND cấp tỉnh)
– UBND cấp tỉnh: cơ sở trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ công an, Bộ Quốc phòng, Bộ, Cơ quan ngang bộ khác)

Bước 3: Cơ quan giải quyết xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì phải ra thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở.

Bước 4: Đoàn kiểm tra tới làm việc để xem xét thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở và ra kết luận thẩm định

Bước 5: (Trường hợp đề án chi tiết không được thông qua) cơ sở phải lập lại đề án chi tiết

Bước 6: (Trường hợp đề án chi tiết phải sửa đổi, bổ sung) cơ sở phải chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi 03 bản đề án chi tiết có đóng dấu giáp lai kèm theo 01 đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến cơ quan giải quyết. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan giải quyết tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cơ quan giải quyết

Bước 7: (Trường hợp đề án được thông qua) gửi 03 bản đề án chi tiết có đóng dấu giáp lai đến cơ quan giải quyết. Sau đó cơ quan giải quyết sẽ ra quyết định phê duyệt và gửi lại 01 bản đề án chi tiết cho chủ cơ sở.

04. Thời gian xử lý 30-45 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 20,000,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ