img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần và ngược lại

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp Công ty TNHH có nhu cầu chuyển đổi thành Công ty cổ phần hoặc ngược lại, Công ty chuyển đổi phải tiến hành thủ tục đăng ký chuyển đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều lệ công ty chuyển đổi
  3. Quyết định của chủ sở hữu công ty; hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên; hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty
  4. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
  6. Bản sao giấy tờ xác định thông tin của thành viên, cổ đông:
  • Thành viên/cổ đông là cá nhân: thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài – Thành viên/cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên/cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển đổi/hoặc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho 1 cổ đông duy nhất hoặc công ty cổ phần không có đủ 03 cổ đông, công ty phải tiến hành nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đăng ký trụ sở.

Bước 3: Nhận kết quả

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 3.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ