img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chia doanh nghiệp đối với Công ty TNHH/Công ty cổ phần

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp Công ty TNHH/Công ty cổ phần muốn chia thành nhiều công ty khác, thì phải thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập sau đây với mỗi công ty mới sau chia:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Điều lệ công ty
3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân)
5. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; và văn bản ủy quyền tương ứng (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức)
6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.
7. Nghị quyết chia công ty có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
8. Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký công ty mới sau chia tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty mới dự định đặt trụ sở

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới thành lập

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty mới thành lập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với công ty bị chia, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

04. Thời gian xử lý 06 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 4,500,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ