imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Các trường hợp chấm dứt hoạt động:
1. Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.
2. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
3. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.
4. Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
5. Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Giấy phép thành lập Chi nhánh
6. Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện theo quy định của luật.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016
2. Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
2. Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
5. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Lưu ý: Đối với Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý khác, Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm:
1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện
2. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Bước 2: Nộp hồ sơ tới:

1. Sở Công thương nơi đặt văn phòng đại diện.
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp văn phòng đại diện nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công thương/Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có).

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ