imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài nếu dự án đầu tư bị chấm dứt vì một trong các lý do sau:
- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
- Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp
- Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài
- Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai
- Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư
- Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư
- Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư
- Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư 2014
2. Nghị định 83/2015/NĐ-CP
3. Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
3. Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài theo thẩm quyền của cơ quan quản lý nội bộ doanh nghiệp theo quy định pháp luật (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)
4. Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc thanh lý dự án (bản sao hợp lệ) theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 (bản sao hợp lệ), cụ thể:

  • Ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
  • Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư, đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

 

 

 

 

 

 

04. Thời gian xử lý 25 ngày

05. Phí dịch vụ 1800 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ