img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Điều kiện cấp thị thực
1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh

4. Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:
a) Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư
b) Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư
c) Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động
d) Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam

02. Luật áp dụng

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
2. Thông tư số 31/2015/TT-BCA, ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
3. Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
4. Thông tư 219/2016/TT-BTC về lệ phí xuất nhập cảnh, cư trú

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Văn bản đề nghị cấp thị thực gồm:
a) Mẫu NA2 sử dụng cho cơ quan, tổ chức;
b) Mẫu NA3 sử dụng cho cá nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Bước 3: Đề nghị cấp thị thực

Gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 25 - 155 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ