img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh 1 trong 23 ngành nghề có điều kiện kinh doanh về an ninh trật tự thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

02. Luật áp dụng

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
2. Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu
3. Tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa
5. Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
6. Các tài liệu khác tùy thuộc vào loại ngành nghề kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh/Công an cấp huyện

Bước 3: Cơ quan quan giải quyết xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì cơ quan giải quyết cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự trong vòng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 25.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ