img3Service

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giám sát và thực thi quyền sở hữu trí tuệ [...]

Đăng ký dịch vụ

Sửa đổi văn bằng bảo hộ (Kiểu dáng công nghiệp)

01. Nội dung dịch vụ

Sửa đổi Văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau:
- Khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ; thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất….).
- Yêu cầu ghi nhận thay đổi tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp.
- Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu; yêu cầu giảm bớt một hoặc một số sản phẩm, dịch vụ.

02. Luật áp dụng

1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
2. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
3. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

+ Tờ khai yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (theo mẫu 01-SĐVB tại Phụ lục C của Thông tư 01);
+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ ;
+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);
+ Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);
+ Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
+ 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Tài liệu khác (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối sửa đổi Văn bằng bảo hộ. Cập nhật nội dung sửa đổi vào bản gốc Văn bằng bảo hộ và trả văn bằng cho chủ sở hữu.

04. Thời gian xử lý 02 tháng

05. Phí dịch vụ

Đăng ký dịch vụ