img3Service

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giám sát và thực thi quyền sở hữu trí tuệ [...]

Đăng ký dịch vụ

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

01. Nội dung dịch vụ

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.
Để được gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp thêm lệ phí gia hạn hiệu lực muộn.

02. Luật áp dụng

1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
2. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
3. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

+ Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Văn bằng bảo hộ );
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Tài liệu khác (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ . Cập nhật nội dung gia hạn vào bản gốc Văn bằng bảo hộ (nếu có) và trả văn bằng cho chủ sở hữu.

04. Thời gian xử lý 01 tháng

05. Phí dịch vụ

Đăng ký dịch vụ