img3Service

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giám sát và thực thi quyền sở hữu trí tuệ [...]

Đăng ký dịch vụ

Duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích

01. Nội dung dịch vụ

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.
Để được duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực, Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp thêm lệ phí duy trì hiệu lực muộn.

02. Luật áp dụng

1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
2. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
3. Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP
4. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

+ Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Tài liệu khác (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn

Bước 5: Ra Thông báo ghi nhận duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ và công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ

04. Thời gian xử lý 01 tháng

05. Phí dịch vụ

Đăng ký dịch vụ