img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Đăng ký công ty đại chúng

01. Nội dung dịch vụ

Công ty đại chúng làm công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau:
a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

02. Luật áp dụng

1. Luật chứng khoán 2006 sửa đổi năm 2010;
2. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông
4. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Bước 2:  Nộp hồ sơ  

Công ty cổ phần đủ điều kiện là công ty đại chúng nộp hồ sơ đến Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Nhận kết quả

Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi công văn chấp thuận đại chúng cho công ty, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

04. Thời gian xử lý 07 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 35.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ