img3Service

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giám sát và thực thi quyền sở hữu trí tuệ [...]

Đăng ký dịch vụ

Chuyển quyền sử dụng đối tượng công nghiệp (Nhãn hiệu)

01. Nội dung dịch vụ

Chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
Hợp đồng sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Theo Hiệp định CPTPP thì: “Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên và có giá trị pháp lý đối với bên thứ 3 không phụ thuộc vào việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ"

02. Luật áp dụng

1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
2. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
3. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

+ Tờ khai yêu cầu chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp (theo mẫu 02-HĐSD tại Phụ lục D của Thông tư 01);
+ Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp (02 bản)
+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp , nếu quyền Sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Tài liệu khác (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn trong 2 tháng

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định về việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp , cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định về việc từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp . Trả Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp cho Người nộp đơn.

04. Thời gian xử lý 02 tháng

05. Phí dịch vụ

Đăng ký dịch vụ