img3Service

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giám sát và thực thi quyền sở hữu trí tuệ [...]

Đăng ký dịch vụ

Cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

01. Nội dung dịch vụ

Cấp phó bản Văn bằng bảo hộ trong trường hợp quyền Sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung, Văn bằng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách, các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu cấp phó bản và phải nộp phí dịch vụ cấp phó bản.
Cấp lại Văn bằng bảo hộ khi văn bằng bị mất, hỏng, rách, bẩn phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong.

02. Luật áp dụng

1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
2. Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
3. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

+ Tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Văn bằng bảo hộ (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
+ 02 mẫu nhãn hiệu;
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Tài liệu khác (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn

Bước 5: Ra Quyết định cấp phó bản/cấp lại Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối cấp phó bản/cấp lại Văn bằng bảo hộ. Trả văn bằng cấp phó bản/cấp lại cho chủ sở hữu.

04. Thời gian xử lý 01 tháng

05. Phí dịch vụ

Đăng ký dịch vụ