Trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì ai là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Theo Khoản 2 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật sẽ theo quy định tại Điều lệ của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.