Doanh nghiệp được thành lập tối đa bao nhiêu VPDD

Căn cứ theo khoản 1 điều 46 luật doanh nghiệp 2014 quy định thì:

‘1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính”.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì Pháp luật không giới hạn số lượng văn phòng đại diện được thành lập; cũng như không hạn chế về địa điểm thành lập các văn phòng đại diện của Doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam, nghĩa là trong 1 tỉnh/thành phố doanh nghiêp có thể lập một hoặc nhiều VPDD tùy nhu cầu.