Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện

  • Doanh nghiệp muốn thành lập thêm đơn vị phụ thuộc chỉ với chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng và đối tác không thực hiện chức năng kinh doanh, doanh nghiệp.
  • Ngoài ra, Căn cứ theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thì: Nếu Công ty muốn mở văn phòng đại diện thì công ty phải triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện. Nếu tại cuộc họp, các thành viên biểu quyết và thông qua được vấn đề thành lập văn phòng đại diện thì công ty có thể tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Một điều kiện nữa khi muốn thành lập văn phòng đại diện đó là phải đáp ứng được các điều kiện về tên và trụ sở được quy định tại Điều 41 luật Doanh nghiệp và Điều 20 nghị định 78/2015/NĐ-CP.