Công ty cổ phần có những loại cổ phần nào?

Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:
a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
Theo đó, công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Ngoài ra, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi tùy theo Điều lệ công ty quy định.