Công bố mỹ phẩm có mất lệ phí nhà nước không?

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm phải nộp phí đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, tại Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm đã quy định cụ thể mức phí đối với từng loại  thủ tục liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Cụ thể, mức phí đối với thủ tục thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm là 500.000 đồng/mặt hàng.