Chức năng của Văn phòng đại diện:

Từ khái niệm nêu trên ta có thể rút ra được chức năng của Văn phòng đại diện như sau:

  • Nắm giữ chức năng trung gian, chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với đối tác;
  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới;

Như vậy, bản chất văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, không được phát sinh doanh thu cũng như ký kết hợp đồng với khách hàng mà chỉ được thực hiện các công việc xúc tiến, giao dịch thay cho công ty mẹ. Vì vậy, ưu điểm lớn nhất của văn phòng đại diện là không phát sinh các thủ tục liên quan đến báo cáo thuế.