Chủ thể nào cần thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm?

Tại Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về công bố sản phẩm mỹ phẩm: “Các tổ chức, các nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường

Như vậy, chủ thể cần thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm là các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, tức là tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm mỹ phẩm đó trên thị trường.