Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập Công ty cổ phần không?

Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Theo đó, Luật Doanh nghiệp chỉ cấm chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thanh viên hợp danh của công ty hợp danh, đồng thời cấm doanh nghiệp tư nhân góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Do vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể thành lập công ty cổ phần.